vene eesti
banner
Keskkond, kvaliteet ja tööohutus
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata
Oma tegemistes oleme püüdnud olla igati kaasaegsed, juurutanud uusi tehnoloogiaid ning koolitanud oma meeskonda.
Klientide suhtes oleme paindlikud ja kliendisoove arvestav, sest meeldiv koostöö ning kliendi rahulolu tagab meie tugevuse.
Aktiivselt kaasatakse töötajaid ettevõtete igapäevaste tegevuste arendamiseks, strateegiate välja töötamiseks ning ellu viimiseks. Töötajaskonna kaasamine on juhtimissüsteemi pideva ja eduka parandamise liikumapanev jõud ja eeldus. 
Ettevõttel on klientide teenindamiseks mitmekülgne mehhanismide ja käitlusseadmete baas.
Missioon: Meiega puhtam ja tervem elukeskkond Eesti linnades ja külades.
Visioon 2027: Moodsa tehnoloogia ning professionaalsete oskustega ringmajandust väärtustav Eesti juhtiv erinevate materjalide taaskasutaja ning keskkonna- ja kommunnaalteenuste osutaja.
.

AS EESTI KESKKONNATEENUSED juhtpõhimõtted (poliitika) on:
 • kvaliteetse, klientide nõudmisi rahuldava, töötaja- ja keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse ja teehoolduse (s.h. haljastute hoolduse) teenuse pakkumine;
 • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine jäätmete veol ja käitlemisel, teede ja haljastute hooldamisel ning ettevõtte üldises majandustegevuses;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • taaskasutatavate jäätmete käitlemise mahu suurendamine eesmärgiga anda need tagasi ringlusse ja vähendada selliste jäätmete ladestamist prügilasse;
 • keskkonna- ja inimsõbraliku ning võimalikke riske arvesse võttes ohutu töökeskkonna loomine, tagamine ja pidev parendamine.
AS EESTI KESKKONNATEENUSED kohustub:
 • järgima ettevõtete tegevuses standardite ISO 9001:2015ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ja EÜ määruse nr 1221/2009, muudetud määrustega 2017/1505/EL ja 2018/2026/EL, vajalikke nõudeid ja tagama, et kõik töötajad neid teaksid ja oskaksid ellu viia;
 • täitma Eesti Vabariigis kehtivaid õigus- ja muid nõudeid;
 • tundma ja järgima töötervishoiu, tööohutuse, keskkonna- ja kvaliteedijuhtpõhmõtteid (poliitikat);
 • ennetama ja ära hoidma õhu- vee- ning pinnasesaastamist;
 • tarbima säästlikult, kütust, energiat, vett, tooteid jms ressursse;
 • kasutama ja hooldama heaperemehelikult, vastavalt kasutuseeskirjadele seadmeid, masinaid ning hooneid, säästes sellega ressursse;
 • kasutama oma tegevuses võimalikult keskkonnasõbralikke materjale ja tooteid;
 • täiustama tehnoloogiat, juhtimisviise ja –protsesse ning nende kvaliteeti, et vähendada võimalikku negatiivset keskkonnamõju ja mõju töökeskkonnale;
 • arvestama olemasolevate ning uute toodete ja teenuste arendamisel kõiki keskkonna-, kvaliteedi- ning töökaitse (s.h. töötervishoiu, tööohutuse) aspekte;
 • kaitsma töötajate, klientide ja üldsuse tervist ning ohutust;
 • looma töötajatele sobiva ohutu töökeskkonna, võttes arvesse võimalikke riske ja ohte nende igapäevases töös, ja seda pidevalt parendama;
 • ennetama ning vältima vahejuhtumistest tuleneda võivaid vigastusi ja põdurust töötajatele;
 • vältima ning ennetama keskkonnakahjudega õnnetusi ja hädaolukordi, oskama tegutseda nende tekkimisel;
 • teavitama üldsust jäätmekäitlusega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja selle vähendamise viisidest;
 • teenuste pakkumisel tagama klientide jm huvipoolte nõuete ja vajaduste arvestamine ning nende täitmine;
 • pakkuma ja propageerima klientidele taaskasutatavate jäätmete sorteeritud kogumist ning keskkonnasõbralikke jäätmekäitluse lahendusi;
 • teenuste pakkumisel tagama teenuste kvaliteeti ning tähtaegsust jms klientidele antud lubaduste täitmist;
 • suurendama ehitus- ja muude püsijäätmete ümbertöötlemist nende taaskasutamiseks, vähendades sellega prügilasse ladestatavate jäätmete kogust;
 • suurendama ohtlike jäätmete kokkukogumist ja taaskasutusse suunamist vähendades sellega ohtlike jäätmete prügilatesse ladestatavate jäätmete kogust ja vältides nende sattumist keskkonda;
 • kavandatavate tegevuste puhul hindama keskkonnamõju ja leidma keskkonnasõbralikemaid lahendusi;
 • pidevalt parendama ettevõtete keskkonnategevust;
 • täiustama pidevalt töötervishoiu, tööohutuse, keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi.

AS Eesti Keskkonnateenused keskkonnaaruanded:

Viimased Uudised: