vene eesti
Taaskasutatavate jäätmete/ materjalide kokkuost


Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse taas kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel. Jäätmete taaskasutamine on üllas tegevus, sest jäätmete suunamisega taaskasutamisse antakse neile uus elu. Taaskasutada saab mitmeid inimeste igapäevases kodumajapidamises ning ka ettevõtluses tekkivaid jäätmeid, nagu näiteks klaas, plastmass, kile, metall, paber, papp ja kartong, puit, biolagunevad jäätmed jms. Jäätmete taaskasutamise võimalikkus on suurim juhul, kui need sorteeritakse juba tekkekohas ja välditakse segunemist kuni lõpliku töötlemiseni. Näiteks kui äravisatud heeringas ja pappkastid jõuavad käitlusesse eraldi, siis heeringast saab väga hea kompostmulla ja pappkastidest uued pappkastid, kuid ühte prügikasti kokkuvisatuna materjali enam väärtustada ei ole võimalik.

Jäätmete efektiivseks taaskasutamiseks on vajalik jäätmete liigiti kogumine. Eestis edendavad jäätmete liigitikogumist Pakendiseadus, Pakendiaktsiisi seadus ning kohalike omavalitsuste jäätmehooldeeeskirjad. Ettevõtetes tekkivate taaskasutatavate jäätmete liigitikogumist aitavad korraldada suuremad jäätmekäitlusettevõtted koostöös taaskasutusorganisatsioonidega (konsultatsiooni saab küsida meilt või tutvuda antud teemaga erinevate taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedel).

AS Eesti Keskkonnateenused pakub oma klientidele järgmiseid taaskasutusega seotud liigitikogumise teenuseid jäätmeliikide järgi:
  • papp-ja kartong, trükikojajäätmed, vanapaberijäätmed
  • plast- ja kilejäätmed
  • müügipakendi, veo- ja rühmapakendijäätmed
  • puidujäätmed
  • biolagunevad jäätmed (majapidamises ja ettevõtetes tekkivad toidujäätmed, aia-ja pargijäätmed)
  • vanarehvid
  • elektri- ja elektroonikaromud.
Jäätmete liigitikogumiseks ettevõtetelt paigutab AS Eesti Keskkonnateenused vastavalt jäätmete tekke hulgale ja liigile spetsiaalsed (vajadusel lukustavad) konteinerid, suuruste vahemikus 0.66 m3 - 30 m3 (sh ka 16-30m3 suurused presskonteinerid või pallipressid). Liigitikogutavate jäätmete konteinerid tähistame vastava märgistusega, et vältida eri liiki jäätmete segunemist. Kokkuleppe korral  väljastab AS Eesti Keskkonnateenused pakendiettevõtetele ettevõttest kogutud pakendimaterjalide kohta taaskasutuskinnituse.
Korrus-ja ridamajad (rohkem kui 5 korterit) - soovitame kasutada 0.66 m3 lukustatavat vanapaberikonteinerit ja eraldi konteinerit müügipakendijäätmete tarvis (plastmassist, klaasist ja metallist valmistatud müügipakendite kogumiseks). Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid soovitame koguda liigiti, kui kinnistul on vähemalt 10 korteriga elamu, ning asutustel, ettevõtetel, kui biolagunevad jäätmeid tekib nädalaga rohkem kui 50 kg. Biolagunevate jäätmete kogumiseks soovitame konteinerit suuruses 0.14-0.24 m3.
Küsi lisa

Viimased Uudised: