vene eesti
Metsamaterjali ladustamine ja autodele laadimine toimub reeglina väljaspool teemaad.

Kui puuduvad võimalused metsamaterjali ladustamiseks või autodele laadimiseks väljaspool teemaad, vahelaole juurdepääsuks puudub mahasõidu ehitamise võimalus või on selle ehitamine väga kulukas, pöördub Vedaja metsamaterjali teemaale ladustamiseks Teehooldaja poole kirjaliku taotlusega e-posti aadressile ain.alver@keskkonnateenused.ee. Taotluses peab olema märgitud:
  • metsamaterjali ladustamise soovitud koht;
  • ladustamise alguse ja lõpu kuupäevad;
  • ladustatava metsamaterjali üldkogus ja vahelaos olev maksimumkogus;
  • vahelaost metsamaterjali väljaveo toimumise ajad;
  • vahelao korrastamise tähtaeg;
  • vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
  • kohustus taastada metsamaterjali vahelao alune pind ja vahelao ümbrus endisel kujul;
  • vajadusel kooskõlastus muude kommunikatsioonide (side, elekter jm) valdajatega.

Teehooldaja otsustab kolme päeva jooksul alates taotluse saamisest vahelao kohapealse ülevaatuse vajaduse ja informeerib sellest taotlejat kirja, faksi või e-posti teel.

Teehooldaja annab kirjaliku nõusoleku metsamaterjali ladustamiseks teemaale ning laadimistööde tegemiseks seitsme päeva jooksul alates vahelao ülevaatusest või ülevaatuse mittevajalikkuse korral alates taotluse saamisest
Nõusoleku saamisel on Vedaja kohustatud metsamaterjali ladustamisel, laadimisel ja vahelaost väljaveol kinni pidama „Liikluskorralduse nõuded teetöödel” kehtestatud nõuetest. Vedaja kooskõlastab liikluskorralduse projekti (liikluskorralduse skeemi) Teehooldajaga.

Vedaja on kohustatud pärast teemaal ladustatud metsamaterjali väljavedu korrastama maantee, maantee elemendid ja rajatised ning teemaa viies need ladustamiseelsesse seisundisse ning andma need Teehooldajale üle mõlema Poole esindajate poolt allakirjutatud aktiga.
Teemaa, sealhulgas maantee, maantee elementide ja rajatiste taastamata ja  korrastamata jätmise korral kohustub Vedaja hüvitama Teehooldajale korrastamise kulud.
Vedaja kohustub hüvitama Teehooldajale teemaa kasutamisega seotud liiklusohutuse tagamiseks tehtud kulutused, kui selles on teemaa kasutamise loa taotlemisel kokku lepitud.

Viimased Uudised: