banner

Mõisaküla linn, Karksi-Nuia, Abja- ja Halliste vallad korraldasid teist korda avaliku konkursi vedaja leidmiseks!

23.08.2011
Mõisaküla linn, Karksi-Nuia, Abja- ja Halliste vallad korraldasid teist korda avaliku konkursi vedaja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkonnas jäätmevaldajate teenindamiseks. Lõuna-Viljandimaa jäätmeveo piirkonna konkursil osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise Veolia Keskkonnateenused AS, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus järgnevaks viieks aastaks.

Alates 1. septembrist 2011 teostab Lõuna-Viljandimaa ühises korraldatud jäätmeveo piirkonnas (Mõisaküla linn, Karksi-Nuia-, Abja- ja Halliste vallad) segaolmejäätmete, paberi-ja kartongjäätmete ning suurjäätmete äravedu omavalitsustega sõlmitud uue korraldatud jäätmeveo lepingu alusel Veolia Keskkonnateenused AS.

Viimase kolme aasta jooksul on toimunud mitmed muudatused Jäätmeseaduses ja muutunud on ka kohalike omavalitsuste Jäätmehoolduseeskirjad. Seetõttu saadame Teile tutvumiseks ja allkirjastamiseks uue eeltäidetud jäätmeveo lepingu, mis on koostatud omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Kuni 31. augustini 2011 kehtivad korraldatud jäätmeveolepingud muutuvad alates 1. septembrist 2011 kehtetuks. Palume Teil eeltäidetud lepingusse lisada Teie kontaktandmed (telefoni nr ja võimalusel e-posti aadress) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar (lk 1.- 4.) aadressile Musta tee 9, 71008 Viljandi. Jäätmeseaduses sätestatu kohaselt pole kirjaliku lepingu olemasolu jäätmevaldaja ja -vedaja vahel kohustuslik, kuid tõrgeteta koostöö tagamiseks ja võimalike arusaamatuste vältimiseks siiski vajalik.

Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul - palume Teil teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping aadressile Musta tee 9, 71008 Viljandi.

Vedaja ei saa aktsepteerida jäätmevaldaja poolt lepingu teksti osas tehtavaid muudatusi (v.a. eelpool nimetatud muudatused), samuti ei saa vedaja osutada jäätmete vedu harvemini kui seda sätestavad kõnealuste valdade Jäätmehoolduseeskirjad ning Jäätmeseadus mis sätestavad edaspidi jäätmeveo miinimumtingimused (konteinerite tühjendamine tiheasustusega aladel mitte harvem kui kord 4 nädala jooksul, hajaasustusega aladel üks kord 12 nädala jooksul).

Veolia Keskkonnateenused AS veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava konteineri puudumise või vahetuse soovi korral saab sobiva mahuti laenutada või osta Veolia Keskkonnateenused AS –lt - vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada.

Alates 1.septembrist 2011 muutuvad osaliselt senised veomarsruudid. Seoses sellega võivad muutuda ka senised jäätmete veopäevad. Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja Teie esimene jäätmete väljaveo kuupäev- palume tagada konteinerile ligipääs õigel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada).

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kinnistu asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel omavalitsusele palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel, millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat. Korraldatud jäätmevedu võib esmalt küll tunduda tülikas ja keeruline protsess, kuid annab igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema jäätmeid käideldakse võimalikult keskkonnasäästlikult ning parima hinnaga!

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt viljandi@keskkonnateenused.ee, faksilt 4 355 029, telefonilt 1919 või lugeda meie kodulehelt www.keskkonnateenused.ee (“korraldatud jäätmevedu”).

Viimased Uudised: