banner

Märjamaa vallas, endise Vigala valla territooriumil rakendub alates 01.03.2018 korraldatud olmejäätmete vedu

01.02.2018

Alates 1. märtsist rakendub Märjamaa valla endine Vigala vald jäätmeveopiirkonnas korraldatud jäätmevedu ning teenuse pakkujaks on AS Eesti Keskkonnateenused.
MTÜ Kesk- Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas riigihanke segaolme-, paberi- ja kartongi ning suurjäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsama pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati nimetatud korraldatud jäätmeveo piirkonnas jäätmeveo ainuõigus.
Korraldatud jäätmeveo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad. Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. AS Eesti Keskkonnateenused alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt Vigala valla poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris olevate andmete alusel, olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik leping või mitte.

AS Eesti Keskkonnateenused saadab kõikidele jäätmevaldajatele posti või e-posti teel eeltäidetud jäätmeveo lepingu, vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmevaldajate registri andmetele. Kõigil neil, kes ei ole saanud 23. veebruariks eeltäidetud lepingut, palume ühendust võtta AS Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindusega, et  täpsustada aadress, kuhu eeltäidetud leping saata. Lihtsaim võimalus lepingu sõlmimiseks on saata oma andmed kodulehe kaudu - vastava ankeedi täitmiseks leiate vedaja kodulehelt keskkonnateenused.ee, klikates menüüst "Klienditugi" „Võta meiega ühendust“ „Leping“. Lepingu sõlmimiseks võib andmed saata ka tavapostiga Musta tee 9, 15551 Viljandi või e-postiga parnu@keskkonnateenused.ee. Võimalusel kasutada eelpool viidatud infokanaleid. Korraldatud jäätmeveo rakendumise perioodil võib telefoni teel kontakteerumine olla raskendatud ja ootejärjekord pikaks venida.
AS-i Eesti Keskkonnateenused poolt saadetavates eeltäidetud lepingutes on kirjas iga kinnistu kohta jäätmete veokuupäevad ja veosagedus. Palume pöörata tähelepanu lepingus kajastatud veokuupäevadele, sest uue vedaja tulekuga võivad harjumuspäraseks saanud jäätmeveo päevad suure tõenäosusega muutuda. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve. Palume tagada lepingus märgitud kuupäeval konteinerile ligipääs, tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev, sh ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee jms.

Eesti Keskkonnateenused AS veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt graafiku alusel ning vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavaid kaanega varustatud jäätmemahuteid, mida on võimalik tühjendada vabapuiste meetodil tõstemehhanismi abil jäätmeid kokkupressivasse jäätmeveokisse. AS Eesti Keskkonnateenused rendib ja müüb oma klientidele ka jäätmete kogumiseks sobivaid konteinereid.

Eeltäidetud lepingutesse tuleb lisada kindlasti kontaktandmed - telefon, e-post ja leping allkirjastada ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Musta tee 9,  15551 Viljandi või digitaalallkirjastatult e-posti teel aadressile parnu@keskkonnateenused.ee. Keskkonnasäästlikkusest tulenevalt soovitame märkida lepingusse arve saatmine e-posti teel. E-posti teel saadetav arve jõuab adressaadini varem kui posti teel saadetav ja aitab reaalselt kaasa paberikulu vähendamisele ning säästa loodust.

Ühtlasi tuletame meelde, et vastavalt omavalitsuse heakorraeeskirjale peavad kõik majad olema tähistatud (varustatud numbrisildiga, talu nimega).
Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta korraldatud jäätmeveost. Jäätmeveo minimaalne sagedus endise Vigala valla haldusterritooriumil on tiheasustusalal vähemalt 1 kord nelja nädala tagant ja hajaasustusalal 1 kord 12 nädala tagant. Kui Teie kinnistul  puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, on Teil võimalik kohalikust omavalitsusest taodelda vabastust korraldatud jäätmeveost. Selleks tuleb Teil esitada kohalikule omavalitsusele vastav taotlus. Omavalitsuse korralduse saabudes, teeb vedaja muudatused jäätmeveos.

AS Eesti Keskkonnateenused korraldab koostöös kohaliku omavalitusega jäätmeveo infopäevad.  Vedaja esindajad vastavad kohapeal Teie küsimustele ja abistavad lepingu sõlmimisel.
Kliendipäevad  toimuvad:
13.02.2018 kell 15.00-19.00 Vana- Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli aulas
14.02.2018 kell 15.00-19.00 Kivi- Vigala Rahvamajas
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest (telefonil 43 55 025, e-posti aadressil parnu@keskkonnateenused.ee või vedaja kodulehel keskkonnateenused.ee).

Viimased Uudised: