banner

Kunda linnas vahetub jäätmevedaja

18.11.2013
Kunda Linnavalitsus korraldas käesoleva aasta sügisel riigihanke soodsaima teenushinnaga jäätmevedaja leidmiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks ja käitlemiseks Kunda linna territooriumil. Riigihankel osalenud  ettevõtetest tegi seekord soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused. Kunda Linnavalitsus ja AS Eesti Keskkonnateenused allkirjastasid 14. oktoobril korraldatud jäätmeveo lepingu millise alusel jäätmeveo ainuõigus läheb üle AS-le Eesti Keskkonnateenused järgnevaks viieks aastaks.

Leping vana jäätmevedajaga lõpeb automaatselt
Vedaja vahetus toimub alates 01. jaanuarist 2014. Samal ajal lõppevad automaatselt seni kehtivad jäätmeveo lepingud AS-ga Ragn-Sells. Eesti Keskkonnateenused AS saadab kõikidele jäätmevaldajatele, linnavalitsuselt saadud  registriandmetele tuginedes, uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos uute veograafikutega detsembrikuu alguses.

Uus leping peab jõudma postkasti detsembrikuu alguses
Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani hiljemalt 15.detsembriks palume kindlasti võtta ühendust meie klienditeenindusega, et üle täpsustada posti aadress kuhu kaduma läinud leping uuesti postitada.

Uue jäätmeveo lepingu sõlmimine
Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetavas eeltäidetud lepingus palume pöörata tähelepanu lepingu Lisa 1-le milles on kirjas iga kinnistu kohta jäätmeveo täpne aadress, konteinerite arv ja omand, kogutavad jäätmeliigid, väljaveo sagedus ja veo päev.

Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimuste sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui lepingu üks eksemplar allkirjastada ning see meile tagasi saata. Jäätmevaldajad, kes soovivad eeltäidetud lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus või konteineri laenutuse või ostusoov), tuleks muudatustest AS-le Eesti Keskkonnateenused varakult teada anda, et saaksime vajalikud muudatused  enne veo algust teekonna programmi sisse viia ja vajadusel paigaldada puuduvad jäätmemahutid. Lihtsaim viis on vastav soov saata e-posti aadressile tallinn@keskkonnateenused.ee või siis helistada telefonil 1919. Muudatuse soovid võib kirjutada ka käsitsi lepingu Lisa 1 peale ja postitada leping koos muudatustega vedajale tagasi.

Kui lepingut ei ole, toimub jäätmevedu vastavalt seadusele
Ühtlasi tuletame meelde, et jäätmeseadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga automaatselt. Siinkohal juhime tähelepanu, et kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi jäätmete üleandmise kohustusest riigihanke korras valitud vedajale. AS Eesti Keskkonnateenused alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt,  linnavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas meil on jäätmevaldajaga sõlmitud kirjalik leping või mitte. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve. Tühisõidu arvete vältimiseks palume tagada eeltäidetud lepingus märgitud veokuupäeval jäätmemahutile ligipääs.

Teile teadaolevate tõrgete olemasolu korral (nt. ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee jms takistused),  palume vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev. Vedaja vahetusega muutuvad suure tõenäosusega senised väljakujunenud ja harjumuspäraseks saanud jäätmeveo päevad.

Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki kinnistul jäätmeid, on jäätmevaldajal õigus taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist, kohalikult omavalitsuselt, saates omavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Jäätmeveo hind
Meeldivam muudatus on see, et seoses korraldatud jäätmeveole üleminemisega muutuvad enamus olmejäätmete jäätmemahutite  tühjendushinnad senisest soodsamaks. Soodsama hinnaga teenuse osutamine saavutatakse varasemaga võrreldes soodsamate käitluskuludega jäätmete põletustehases, samuti jäätmeveo logistiliste ringide optimeerimise tulemusel.

Konteinerite osas saab jäätmevaldaja ise otsustada, kas rentida või osta omale konteiner. Juhul, kui jäätmevaldaja täna rendib konteinerit Ragn-Sells AS-lt siis soovitame vana konteineri tagastada. See on tasuta teenus ja rentida  uus sobiv jäätmemahuti AS-lt Eesti Keskkonnateenused. Jäätmemahuti rentimise või ostmise korral AS-ilt Eesti Keskkonnateenused toimub mahuti paigaldus kuni 31.märtsini 2014 samuti tasuta. Täna kasutuses oleva juba amortiseerunud rendikonteineri soodsama hinnaga ostmine või edasi rentimine on samuti lubatud kuid hilisemate võimalike vaidluste ja lisakulude vältimiseks on kindlam tellida sobiv jäätmemahuti jäätmevedu teostavalt vedajalt. Esiteks on täna kasutuses olevad eelmise vedaja rendikonteinerid juba enam kui viis aastat vanad ning need ei pruugi järgmised viis aastat vastu pidada. Juhul kui Ragn-Sells AS-le kuuluv rendikonteiner peaks teenuse osutamise käigus purunema siis tekib vaidlusküsimus, kes katab tekkinud kulud. Isegi kui vaidlust ei teki siis hiljem amortiseerunud või töökäigus purunenud rendikonteineri tagastamisel AS-le Ragn-Sells lisanduvad rendikonteineri teisaldusega seoses lisakulud, mida täna korraldatud jäätmeveo lepingu lõpetamisel, konteineri tagastamise korral kindlasti ei teki. Seetõttu on kindlasti soodsam rentida või osta jäätmemahuti AS-ilt Eesti Keskkonnateenused.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Kunda Linnavalitsusest ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest. Lisaks toimub Kunda linna territooriumil korraldatud jäätmeveo infopäev. Infopäeval tutvustatakse vedaja vahetusega seonduvat, saab tagastada allkirjastatud lepinguid ning esitada küsimusi korraldatud veoga seonduva kohta. Infopäeva  toimumise aeg on 11. detsember 2013, aadressil Kasemäe 19 Kunda Linnavalitsuse saalis, algusega kell 18:00

Viimased Uudised: