banner

Korraldatud jäätmeveost Viljandi linnas

01.03.2012
Viljandi linn korraldas riigihanke Viljandi linna haldusterritooriumil olevate segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks.

Riigihanke tulemusena tunnistati edukaks pakkumuseks Veolia Keskkonnateenused AS-i pakkumus. Alates 1. aprillist 2012 kuni 31. märtsini 2015 jätkab Viljandi linnas segaolmejäätmete kogumist ja vedamist Viljandi Linnavalitsusega sõlmitud hankelepingu alusel Veolia Keskkonnateenused AS.

Saadame kõikidele klientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks uue eeltäidetud jäätmeveo lepingu, mis on koostatud Viljandi Linnavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveo kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Eelnevalt segaolmejäätmete vedamiseks sõlmitud lepingud muutuvad 1. aprillist 2012 kehtetuks. Palume  saadetud eeltäidetud lepingusse lisada kontaktandmed (telefoni nr ja võimalusel e-posti aadress) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar (lk 1.- 4.) aadressile Musta tee 9, 71008 Viljandi. Lepingu võib tuua ka ise klienditeenindusse.

Jäätmevaldaja, kes kasutab Jäätmehoolduseeskirjas nimetatud minimaalse suurusega mahutist erinevat kogumismahutit või jäätmekotti või kelle kogumismahutit tühjendatakse miinimumnõuetest erinevalt, on kohustatud sõlmima jäätmekäitluslepingu. Jäätmekäitluslepingu sõlmimata jätmine ei vabasta  korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.

Juhul, kui saadetud eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul - palume teha lepingus käsitsi vastav parandus ja postitada või tuua parandustega leping aadressile Musta tee 9, 71008 Viljandi.

Viljandi linna Jäätmehoolduseeskiri ning Jäätmeseadus sätestavad jäätmeveo miinimumtingimused (konteinerite tühjendamine tiheasustusega aladel mitte harvem kui kord 4 nädala jooksul ja mitte sagedam kui kord 1 nädala jooksul, välja arvatud alates 3-korteriga kortermajad), seetõttu Veolia Keskkonnateenused AS ei saa osutada jäätmeveoteenust harvema veosagedusega, kui üks kord 4 nädala jooksul. Eelnevat arvestades tuleks tellida kogumismahutile selline tühjendussagedus, mis väldib konteinerite ületäitumise, haisu ja kahjurite tekke ning ümbruskonna reostuse.

Veolia Keskkonnateenused AS veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu (lisateenuste hinnakirja alusel). Kehtivate õigusaktide kohaselt on kõik jäätmevaldajad kohustatud omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava konteineri puudumise või vahetuse soovi korral saab sobiva mahuti rentida või osta Veolia Keskkonnateenused AS –lt, vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada. Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda kodulehel www.keskkonnateenused.ee või klienditeeninduses aadressil Musta tee 9, Viljandi. Viljandi linnas kehtiv jäätmehoolduseeskiri nr 71 §6 kirjeldab täpselt, millised jäätmed on sobilikud või sobimatud segaolmejäätmemahutisse.

Lepingu Lisas 1 on märgitud uus veograafik ja esimene jäätmete väljaveo kuupäev - palume tagada konteinerile ligipääs õigel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või pole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt või konteiner on ületäitunud (kaan ei ole suletud asendis), on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu eest arve (v.a juhul, kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada).

Jäätmevaldajal on õigus esitada Viljandi Linnavalitsusele põhjendatud taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta juhul, kui kinnistu ei ole kasutuses elu- või tegevuskohana. Vastavasisulise taotluse esitamisel omavalitsusele palume sellest koheselt kirjalikult informeerida ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse tagasi lükkamise otsustab üksnes Viljandi Linnavalitsus. Otsus jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel, millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel, ühise õuealaga korterelamutes või elamukvartalis tekkivate jäätmete kogumiseks kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks Viljandi Linnavalitsuselt loa ja seejärel sõlmivad jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingu.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus Lisa 1 ja vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale lepingu Lisa nr 3.

Viimased Uudised: