banner

Korraldatud jäätmevedu Valgamaal

26.11.2012
Valgamaa Omavalitsuste Liit korraldas avaliku riigihanke vedaja leidmiseks ja teenuse kontsessiooni andmiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkonnas jäätmevaldajate teenindamiseks. Valgamaa korraldatud jäätmeveo piirkonna riigihankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Veolia Keskkonnateenused (edaspidi AS Eesti Keskkonnateenused), kellele omistati korraldatud jäätmeveo õigus järgnevaks viieks aastaks.

Alates 1. jaanuarist 2013 jätkab Valga maakonnas segaolmejäätmete, paberi-ja kartongjäätmete, biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmete ning suurjäätmete äravedu omavalitsustega sõlmitud uue korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Saadame klientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks posti teel uue eeltäidetud jäätmekäitluslepingu, mis on koostatud omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Kuni 31. detsembrini 2012 kehtivad korraldatud jäätmeveolepingud muutuvad alates 1. jaanuarist 2013 kehtetuks. Palume Teil eeltäidetud lepingusse lisada Teie kontaktandmed (telefoni nr ja võimalusel e-posti aadress) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar (lk 1- 4) aadressile Transpordi 1, 68205 Valga.

Jäätmeseaduses sätestatu kohaselt pole kirjaliku lepingu olemasolu jäätmevaldaja ja -vedaja vahel kohustuslik, kuid tõrgeteta koostöö tagamiseks ja võimalike arusaamatuste vältimiseks siiski vajalik. Jäätmevaldaja, kes kasutab Jäätmehoolduseeskirjas nimetatust erinevat kogumismahutit (miinimumnõue 80 liitrit), jäätmekotti või kelle kogumismahutit tühjendatakse miinimumnõuetest erinevalt (miinimumsagedused tihealal 1x4 nädalat ja hajaalal 1x12 nädalat), on kohustatud sõlmima jäätmekäitluslepingu.

Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul - palume Teil teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping aadressile Transpordi 1, 68205 Valga.

Lepingu teksti osas tehtavaid muudatusi vedaja ei aktsepteeri (v.a. eelpool nimetatud muudatused), samuti ei saa vedaja osutada jäätmete vedu harvemini kui seda sätestavad korraldatud jäätmeveo miinimumtingimused.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumise või vahetuse soovi korral saab sobiva mahuti üürida või osta AS-lt Eesti Keskkonnateenused - vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada.

Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda meie kodulehel.  või klienditeeninduses aadressil Transpordi 1, 68205 Valga.
Ühepereelamu ja suvilate jäätmete kogumiseks on lubatud kasutada kuni 50-liitrist (maksimaalselt 10 kg) jäätmekotti, mille minimaalne tühjendamissagedus on vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.

Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja Teie esimene jäätmete väljaveo kuupäev-palume tagada jäätmemahutile ligipääs õigel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada).

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kinnistu asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel omavalitsusele palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse poolse vastavasisulise korralduse alusel.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisel või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel, millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks kohalikult omavalitsuselt loa ja seejärel sõlmivad jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingu.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus lisa 1 ja vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale Lepingu lisa nr 3.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt valga@keskkonnateenused.ee, telefonilt 1919 või lugeda meie kodulehelt.

Valgamaa klienditeeninduspunkt asub aadressil: Transpordi 1 Valga linn. Klienditeeninduspunkti lahtiolekuaeg alates 1.01.2013: 9:00-18:00, lõuna 12:00-13:00.

Viimased Uudised: