banner

Korraldatud jäätmevedu Võru linnas

15.12.2016
Võru Linnavalitsus korraldas riigihanke Võru linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveoainuõigus järgnevaks kolmeks aastaks. Alates 1.detsembrist 2016 teostab korraldatud jäätmeveo piirkonnas Võru linnas olmejäätmete ja
paberi- ja kartongijäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud uue korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Käesolevaga saadame klientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingu, mis on koostatud omavalitsuste poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Palume klientidel lisada lepingusse oma kontaktandmed (telefoni nr ja e-posti aadress) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Artelli 15, 15551 Tallinn, AS Eesti Keskkonnateenused nimele või elektrooniliselt digiallkirjastatult tartu@keskkonnateenused.ee. Juhul kui lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul
- palume teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping eel pool nimetatud aadressil.

Võru linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt on paberi- ja kartongijäätmete liigitikogumine eraldi kogumismahutiga kohustuslik alates 10 korteriga majade juurest, mis ei ole puuküttega. AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumise korral saab sobiva mahuti laenutada või osta AS-lt Eesti Keskkonnateenused - vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada. Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda vedaja kodulehel www.keskkonnateenused.ee või klienditeeninduses aadressil Tähe 108 Tartu.

Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja esimene jäätmete väljaveo kuupäev - palume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada).

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel kohalikule omavalitsusele palume sellest koheselt informeerida
kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Jäätmevaldaja erandkorras vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumisest otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus
jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel (kus märgitud vabastamise kestvus), millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks Võru Linnavalitsuselt loa ja sõlmivad omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise lepingu ja volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut. Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus ja vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel.

Viimased Uudised: