banner

Korraldatud jäätmevedu Sindi linnas

29.01.2018

Sindi Linnavalitsus korraldas avaliku konkursi vedaja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkonnas jäätmevaldajate teenindamiseks.
Konkursil osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus järgnevaks neljaks aastaks. Alates 1. märtsist 2018 teostab Sindi linna korraldatud jäätmeveo piirkonnas olmejäätmete vedu omavalitsusega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.
Kuni 28. veebruarini 2018 kehtivad korraldatud jäätmeveolepingud muutuvad alates 1. märtsist 2018 kehtetuks.
Saadame klientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingud, mis on koostatud omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Palume Teil lisada lepingusse Teie kontaktandmed (telefoni nr ja võimalusel eposti aadress) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Musta tee 9, 15551 Viljandi, AS Eesti Keskkonnateenused nimele või digitaalallkirjastatult parnu@keskkonnateenused.ee.

Juhul kui lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul - palume Teil teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping aadressile Musta tee 9, 15551 Viljandi, AS Eesti Keskkonnateenused nimele või digitaalallkirjastatult parnu@keskkonnateenused.ee. Lepingu teksti sisu osas tehtavaid muudatusi vedaja ei aktsepteeri (v.a. eelpool nimetatud muudatused).

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Kehtivate õigusaktide kohaselt on kõik jäätmevaldajad kohustatud omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumise korral saab sobiva mahuti rentida või osta AS-lt Eesti Keskkonnateenused - vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada. Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda vedaja kodulehel www.keskkonnateenused.ee.

Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja Teie esimene jäätmete väljaveo kuupäev - palume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus esitada jäätmevaldajale tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada).
Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel kohalikule omavalitsusele palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka AS-i Eesti Keskkonnateenused, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Jäätmevaldaja erandkorras vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumisest otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel (kus märgitud vabastamise kestvus), millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks kohalikult omavalitsuselt loa ja seejärel sõlmivad jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingu.
 
Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus lisa 1 ja teenust osutatakse vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale (lepingu lisa 3). Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel.

Kliendipäevad piirkonnas
15.02.2018 kell 12.30-14.30 Tori Vallavalitsuse Sindi majas (endises linnavalitsuses)
15.02.2018 kell 17.30 -19.30 Sindi Seltsimajas

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt parnu@keskkonnateenused.ee, telefonilt 43 55 025 või lugeda meie kodulehelt www.keskkonnateenused.ee (“korraldatud jäätmevedu”).

Viimased Uudised: