banner

Korraldatud jäätmevedu Pärsti vallas

06.03.2013
Pärsti Vallavalitsus korraldas riigihanke ,,Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Pärsti valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks”. Riigihankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima teenushinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused ja kellele omistati Pärsti Vallavalitsuse poolt jäätmeveo ainuõigus järgnevaks viieks aastaks.

Alates 1. aprillist 2013 jätkab Pärsti vallas segaolmejäätmete vedu omavalitsusega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Saadame klientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks uue eeltäidetud jäätmeveo lepingu, mis on koostatud omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Kuni 31. märtsini 2013 kehtivad korraldatud jäätmeveolepingud muutuvad alates 1. aprillist 2013 kehtetuks. Palume Teil eeltäidetud lepingusse lisada Teie kontaktandmed (telefoni nr ja võimalusel e-posti aadress) ning postitada allkirjastatud lepingu ja lisa 1 üks eksemplar (lk 1.- 4.) aadressile Musta tee 9, 71008 Viljandi, AS Eesti Keskkonnateenused nimele.

Jäätmevaldaja võib jäätmeid vedajale üle anda erandkorras jäätmekotiga, selleks tuleb Pärsti vallavalitsusele esitada kirjalik põhjendatud taotlus. Vallavalitsuse korralduse saabudes teeb vedaja muudatused jäätmeveos ja sõlmitakse jäätmevaldajaga jäätmekäitlusleping.

Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul - palume Teil teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping aadressile Musta tee 9, 71008 Viljandi, AS Eesti Keskkonnateenused nimele.
Lepingu teksti osas tehtavaid muudatusi vedaja ei aktsepteeri (v.a. eelpool nimetatud muudatused), samuti ei saa vedaja osutada jäätmete vedu harvemini kui seda sätestavad korraldatud jäätmeveo miinimumtingimused.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumise või vahetuse soovi korral saab sobiva mahuti laenutada või osta AS-lt Eesti Keskkonnateenused - vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada. Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda vedaja kodulehel www.keskkonnateenused.ee või klienditeeninduses aadressil Musta tee 9, Viljandi.

Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja Teie esimene jäätmete väljaveo kuupäev - palume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada).

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus Pärsti Vallavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel vallavalitsusele palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes Pärsti Vallavalitsuse vastavasisulise korralduse alusel.
Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus Pärsti Vallavalitsusele, et tema jäätmemahuti tühjendamine toimuks korraldatud jäätmeveo miinimumnõuetes sätestatust harvem. Vallavalitsuse korralduse alusel teeb vedaja muudatused jäätmeveo graafikus.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisel või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab üksnes Pärsti Vallavalitsus. Otsus jõustub vallavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel, millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, sõlmivad ühise olmejäätmete kogumismahuti kasutamise kokkuleppe (näidis: https://parstivald.kovtp.ee/et/blanketid1). Leping allkirjastatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb lepingu allkirjastajale, teise esitab allkirjastaja Pärsti Vallavalitsusele ja kolmanda AS-le Eesti Keskkonnateenused.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus lisa 1 ja vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale Lepingu lisa nr 3. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt viljandi@keskkonnateenused.ee, faksilt 4 355 029, telefonilt 1919 või lugeda meie kodulehelt www.keskkonnateenused.ee (“korraldatud jäätmevedu”).
Viljandi klienditeeninduspunkti lahtiolekuaeg: E-R 8:00-17:00. 

Viimased Uudised: