banner

Korraldatud jäätmevedu Meeksi, Mäksa ja Võnnu valdades

09.05.2013
Meeksi, Mäksa ja Võnnu vallavalitsused korraldasid riigihanke ,,Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Meeksi, Mäksa ja Võnnu valdade haldusterritooriumitel korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks”. Riigihankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima teenushinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus järgnevaks neljaks aastaks.

Alates 1. juunist 2013 teostab Meeksi, Mäksa ja Võnnu valdades segaolmejäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud  korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Saadame klientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveolepingu, mis on koostatud omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Palume eeltäidetud lepingusse lisada kontaktandmed (telefoni nr ja võimalusel e-posti aadress) ning postitada allkirjastatud leping ja lisa 1 üks eksemplar (lk 1.- 4.) aadressile Tähe 108 51013 Tartu, AS Eesti Keskkonnateenused nimele.

Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul - palume teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping aadressile Tähe 108 51013 Tartu, AS Eesti Keskkonnateenused nimele.

Lepingu teksti osas tehtavaid muudatusi vedaja ei aktsepteeri (v.a eelpool nimetatud muudatused), samuti ei saa vedaja osutada jäätmete vedu harvemini kui seda sätestavad korraldatud jäätmeveo miinimumtingimused.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumise või vahetuse soovi korral saab sobiva mahuti laenutada või osta AS-lt Eesti Keskkonnateenused - vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada. Juhul, kui täna rendite konteinerit Ragn-Sells AS-lt, siis ei pea lepingu lõppemisega seonduvalt tagastama renditavat konteinerit Ragn-Sells AS-le. AS Eesti Keskkonnateenused võtab korraldatud jäätmeveopiirkonnas alates 01.06.2013 üle kõik  Ragn-Sells AS-i omandis olevad konteinerid ning jätkab uute sõlmitavate jäätmeveo lepingute kohaselt konteinerite haldamist ja rentimist.

Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda vedaja klienditeeninduses aadressil Tähe 108 Tartu või kodulehel www.keskkonnateenused.ee - selleks tuleb pealehelt valida “Konteinerite müük” ja seejärel “Kasutusel olevad olmejäätmete konteinerid”.

Lepingu lisas 1 on märgitud veograafik ja esimene jäätmete väljaveo kuupäev - palume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada).

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel vallavalitsusele palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes kohaliku omavalitsuse vastavasisulise korralduse alusel.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisel või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus jõustub vallavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel, millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat.

Jäätmevaldajatel, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, tuleb vastavasisulise avaldusega pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes omakorda teavitab oma otsusest nii jäätmevaldajat kui ka –vedajat. Vallavalitsuse nõusolekul sõlmivad ühismahuti kasutajad omavahel kokkuleppe ja määravad ühe lepingu poole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus (lepingu Lisa 1) ja vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale (lepingu Lisa 3). Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt tartu@keskkonnateenused.ee, faksilt 738 6711 telefonilt 1919 või lugeda meie kodulehelt www.keskkonnateenused.ee (“korraldatud jäätmevedu”).

Selleks, et lepingu sõlmimine sujuks võimalikult mugavalt, toimub igas vallas korraldatud jäätmevedu tutvustavad infopäevad. Infopäevadel on võimalik tagastada vedajale jäätmeveo leping ja esitada täpsustavaid küsimusi jäätmeveo kohta. Infopäevad toimuvad  järgmistes kohtades ja kuupäevadel:

14. mail kell 14.00 – 18.00 Mäksa vallas  Mäksa vallamajas Poka külas
15. mail kell 12.00 – 15.00 Võnnu vallas Võnnu Kultruurimaja jalutussaalis
16. mail kell 16.00 Meeksi vallas Mehikoorma Seltsikeskuses

Lähim alaline klienditeeninduspunkt asub aadressil Tähe 108 Tartu linn ja on avatud E-R ajavahemikul 9:00-17:00.

Viimased Uudised: