banner

Korraldatud jäätmevedu Kadrina ja Haljala valdades

02.04.2012
Kadrina ja Haljala Vallavalitsused korraldasid avaliku hanke ühises jäätmeveopiirkonnas segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks.
Hanke tulemusena tunnistati edukaks AS Veolia Keskkonnateenused pakkumus. Alates 1. maist 2012 kuni 30. aprillini 2017 teostab Kadrina ja Haljala vallas segaolmejäätmete kogumist ja vedamist omavalitsustega sõlmitud hankelepingu alusel Veolia Keskkonnateenused AS.

Saadame klientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks uue eeltäidetud jäätmeveo lepingu, mis on koostatud omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveo kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Eelnevalt segaolmejäätmete vedamiseks sõlmitud lepingud muutuvad 1. maist 2012 kehtetuks. Palume saadetud eeltäidetud lepingusse lisada  kontaktandmed (telefoni nr ja võimalusel e-posti aadress) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Artelli 15, 10621 Tallinn. Lepingu võib tuua ka klienditeenindusse kohapeale või allkirjastada digitaalselt ja postitada elektroonselt e-posti aadressile tallinn@keskkonnateenused.ee

Jäätmevaldaja, kes kasutab Jäätmehoolduseeskirjas nimetatud miinimum suurusega mahutist erinevat kogumismahutit või jäätmekotti või kelle kogumismahutit tühjendatakse miinimum nõuetest erinevalt, on kohustatud sõlmima jäätmekäitluslepingu. Jäätmekäitluslepingu sõlmimata jätmine ei vabasta Teid korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.

Juhul, kui saadetud eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul - palume teha lepingus käsitsi parandus ja postitada või tuua parandustega leping aadressile Artelli 15, 10621 Tallinn.

Jäätmehoolduseeskiri ning Jäätmeseadus sätestavad jäätmeveo miinimumtingimused (konteinerite tühjendamine tiheasustusega aladel mitte harvem kui kord 28 päeva jooksul, hajaasustusega aladel üks kord 12 nädala jooksul), seetõttu ei saa Veolia Keskkonnateenused AS osutada jäätmeveoteenust nimetatust harvema veosagedusega. Eelnevat arvestades tuleks tellida kogumismahutile selline tühjendussagedus, mis väldib konteinerite ületäitumise, haisu ja kahjurite tekke ning ümbruskonna reostuse.

Veolia Keskkonnateenused AS veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu (lisateenuste hinnakirja alusel). Kehtivate õigusaktide kohaselt on kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit või andma jäätmed üle nõuetele vastava jäätmekotiga. Jäätmete kogumiseks kasutatava konteineri puudumise või vahetuse soovi korral saab sobiva mahuti rentida või osta Veolia Keskkonnateenused AS –lt. Vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada.

Lepingu Lisas 1 on märgitud kliendi kinnistu veosagedus, veo nädalapäev ja esimene jäätmete väljaveo kuupäev. Palume tagada konteinerile ligipääs õigel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või pole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt või konteiner on ületäitunud (kaan ei ole suletud asendis), on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve. Tühisõidu eest ei esitata arvet juhul, kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega - näiteks jäätmevaldajale mittekuuluv läbimatu tee vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada.

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta, kui kinnistu ei ole kasutuses elu- või tegevuskohana. Vastavasisulise taotluse esitamisel omavalitsusele palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse tagasi lükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel, millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel, ühise õuealaga korterelamutes või elamukvartalis tekkivate jäätmete kogumiseks kasutada ühist kogumismahutit, on kohustatud taotlema omavalituselt nõusolekut ja sõlmima jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingu.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus Lisa 1 ja vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale lepingu Lisa nr 3. Otsekorralduslepinguid osutatud teenuste eest arvete tasumiseks on võimalik sõlmida SEB ja Swedbank-is.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-posti aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee,  faksilt 6 400 859 või telefonilt 1919.

Lisaks on avatud Kadrina ja Haljala valdades infopunktid järgmistel aadressidel ja aegadel:
KADRINA VALLAS
- 10.04.2012 10:00 kuni 13:00  Kihlevere raamatukogu, Kihlevere;
- 10.04.2012   14:00 kuni 17:00 Vohnja raamatukogu, Vohnja;
- 12.04.2012  13:00 kuni 16:00 Kadrina vallamaja, Rakvere tee 14;
- 13.04.2012  10:00 kuni 14:00 Kadrina vallamaja, Rakvere tee 14;
- 16.04.2012 10:00 kuni 13:00 Viitna raamatukogu, Viitna;
- 16.04.2012 14:00 kuni 17:00 Hulja raamatukogu, Hulja.

HALJALA VALLAS
- 11.04.2012 15:00 kuni 18:00 Aaspere külakeskus, Aaspere
- 17.04.2012  14:00 kuni 17:00 Varangu seltsimaja, Varangu;
- 18.04.2012 15:00 kuni 18:00 Essu külakeskus, Essu;
- 19.04.2012 11:00 kuni 17:00 Haljala vallamaja, Rakvere mnt 3.

Infotundidel saab täpsustada lepingu tingimusi, tagastada allkirjastatud lepingud ning esitada küsimusi korraldatud veoga seonduva kohta.

Viimased Uudised: