banner

Korraldatud jäätmevedu Jõelähtme, Kiili ja Raasiku valdades alates 01.01.17

21.12.2016
Jõelähtme, Kiili ja Raasiku valdade poolt antud volituste alusel korraldas Harjuma Ühisteenuste Keskus riigihanke korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Hankel
osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus järgnevaks neljaks aastaks.
Alates 1. jaanuarist 2017 teostab Jõelähtme, Kiili ja Raasiku vallas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedu ning suurjäätmete kogumist Harjumaa Ühisteenuste Keskusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Saadame kientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingu.
Kui kliendil on vastavalt jäätmehoolduseeskirjale kohustus eraldi koguda ja üle anda ka biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning/või paberi- ja kartongijäätmeid siis need on juba lisatud saadetud lepingus (lepingu lisa 1). Juhul kui kliendil puudub liigiti kogumiseks vajaminev jäätmemahuti, siis selle saab vajadusel rentida või osta Eesti Keskkonnateenused AS-lt.
Palume eeltäidetud lepingusse lisada kliendi kontaktandmed (telefoni nr, e-posti aadress, isikukood) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Artelli 15, Tallinn 15551, AS Eesti Keskkonnateenused nimele. Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, omand, kogus, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja või kinnistu nimi, postiaadress - palume teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping eelpool nimetatud aadressile.
Jäätmeveolepinguid on võimalik allkirjastada ka digitaalselt. Juhul, kui klient sai lepingu paberkandjal, siis palume pöörduda tallinn@keskkonnateenused.ee sooviga saata jäätmeveoleping elektrooniliselt. Kui klient sai lepingu elektrooniliselt, siis allkirjastage see ning saatke omapoolse digitaalse allkirjaga meile tagasi.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel). Vajadusel on võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetse piirkonna veopäevast. Kehtivate õigusaktide kohaselt peavad kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Kogumismahuti saab osta või rentida AS-lt Eesti Keskkonnateenused. Palume meid kirjalikult teavitada jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisest, ostu või vahetuse soovist.
Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja esimene jäätmete väljaveo kuupäev. Palume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve. Vedajal on õigus ära vedada ka mahuti vahetus läheduses paiknevad pakendatud jäätmed ning esitada nende eest arve vastavalt hinnakirjale.

Arved teostatud teenuste eest esitatakse, kui on teenust osutatud vähemalt 78 sendi ulatuses. Väiksemad arved summeeritakse ja esitatakse koondarvena juhul, kui on täitunud vähemalt 78 senti. Jäätmeveo lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat vedajale jäätmete üleandmise kohustusest graafikujärgsel veopäeval (lepingu Lisa 1).

Jäätmevaldajal on õigus esitada erandkorras, põhjendatud taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta kinnistu asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ainult juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei kasuta korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuvat kinnistut ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel vallavalitsusele, palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus 30 päeva jooksul. Korraldus otsus väljastatakse üheaegselt nii jäätmevaldajale kui vedajale. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse poolse korralduse alusel. Kõik siiani väljastatud korraldused mitteliitumise kohta kehtivad edasi vastavalt nendel toodud kuupäevadele. Vabastuste info on märgitud ka lepingu lisas 1.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenuste osutamine lepitakse kokku jäätmekäitluslepinguga, vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel, samuti jäätmemahuti rentimise soovi korral vedajalt on lepingu allkirjastamine kohustuslik. Jäätmeveolepingu allkirjastamine on kohustuslik kõigil, kelle lepingu lisas 1 toodud tingimused erinevad kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja miinimumnõuetest.

Viimased Uudised: