banner

Keila linnas vahetub jäätmevedaja!

01.07.2011
Keila Linnavalitsus korraldas 2009 aasta kevadel teist korda avaliku konkursi soodsaima hinnaga jäätmevedaja leidmiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja käitlemiseks Keila linna territooriumil. Konkursil osalenud ettevõtetest tegi soodsaima hinnaga pakkumise AS Veolia Keskkonnateenused.

Konkursi tulemuse vaidlustas kohtus Ragn-Sells AS, kuid Riigikohus tunnistas Keila Linnavalitsuse otsuse õiguspäraseks ja käesoleva aasta kevadel väljastatud Linnavalitsuse korraldusega on jäätmeveoainuõigus antud järgnevaks viieks aastaks AS-le Veolia Keskkonnateenused. Vedaja vahetus ja uus jäätmeveoainuõigus rakendub alates 1. augustist 2011. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus Keila linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolme-, suur- ja vanapaberijäätmeid koguda ja vedada.

Vedaja vahetumisega leiavad aset mitmed olulised muudatused ka jäätmevaldajate igapäevaelus. Palume siinkohal juba ette klientide mõistvat suhtumist korraldatud jäätmeveole ülemineku perioodil.

Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam muudatus on see, et 31. juulist 2011 lõppevad automaatselt seni kehtivad jäätmeveo lepingud, kuna tänasel vedajal lõppeb jäätmeveoluba korraldatud jäätmeveopiirkonnas veoteenuse osutamiseks. Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik sõlmida uus jäätmeveoleping AS-ga Veolia Keskkonnateenused. Jäätmeseadusest tulenevalt pole kirjalik leping korraldatud veo rakendumisel kohustuslik kuid sujuvama koostöö tagamiseks, näiteks mahutite suurus, väljaveosagedus, veo ja postiaadress jms olulise info täpsustamiseks on leping poolte vahel siiski vägagi tarvilik.

Uute lepingute sõlmimisega alustame alates 1. juulist 2011. Lepingu teksti ja teenuste hinnakirjaga saab eelnevalt tutvuda meie kodulehel www.keskkonnateenused.ee.

Keila Linnavalitsus annab vedajale üle jäätmevaldajate registri mille põhjal saadab AS Veolia Keskkonnateenused eeltäidetud jäätmeveolepingud postiga juulikuu esimeses pooles kõigile jäätmevaldajatele. Juhul kui eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani hiljemalt 15. juuliks 2011 palume võtta ühendust Veolia Keskkonnateenused klienditeenindusega ja täpsustada posti aadress kuhu saame postitada eeltäidetud lepingu.

Juhul kui eeltäidetud leping pole õigeaegselt kohale jõudnud siis lihtsaim võimalus lepingu sõlmimiseks on saata oma andmed meie kodulehe kaudu – vastava ankeedi täitmiseks leiate Veolia kodulehelt www.keskkonnateenused.ee, klikates ülal menüüribalt “Teenused”, avaneb vasakul servas teenuste loetelu, klikkate valikus “Korraldatud jäätmevedu” avaneb korraldatud jäätmeveopiirkondade loetelu, valite oma piirkonna ja leiate lingi “saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks”. Lepingu sõlmimiseks võib andmed meile saata ka tavapostiga Artelli tn 15, 10621 Tallinn, faksi teel nr. 6 400 899, või e-postiga: tallinn@keskkonnateenused.ee. Võimalusel palume kasutada eelpool viidatud infokanaleid, korraldatud jäätmeveo rakendumise perioodil võib telefoniteel kontakteerumine olla raskendatud ja ootejärjekord pikaks venida.

Veolia Keskkonnateenused AS-i poolt saadetavas eeltäidetud lepingus palume pöörata eelkõige tähelepanu lepingu Lisa 1-le milles on kajastatud iga kinnistu kohta jäätmeveo aadress, konteinerite arv, konteinerite suurus, veo sagedus ja konteineri omand.

Jäätmevaldajad, kelle kohta AS Veolia Keskkonnateenused omab täna kehtiva jäätmeveolepingu alusel infot, kajastatakse uues lepingu Lisa 1-s samas mahus jäätmemahuteid ja sama sagedusega tühjendusi mis senini kehtis. Vastavalt jäätmetekkele ja vajadusele teostame vedu eeltäidetud lepingus märgitust ka sagedamini.

Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimuste sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui lisada kontaktandmed ning lepingu üks eksemplar allkirjastada ja tagasi postitada. Jäätmevaldajad, kes soovivad lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus või konteineri rentimise või ostusoov), tuleks muudatustest ette teada anda, et saaksime kooskõlastada jäätmeveo tingimused ja vajadusel paigutada puuduvad jäätmemahutid. Juhul kui jäätmevaldaja rendib 31. juuli 2011 kehtetuks muutuva lepinguga jäätmekonteinerit AS-lt Ragn-Sells, siis pole tarvidust konteinerit tagastada, AS Veolia Keskkonnateenused võtab AS-le Ragn-Sells kuuluvad rendikonteinerid üle ning jätkab kliendi soovil konteineri rendilepingut. Juhul kui edaspidi ei soovita konteineri rentimist jätkata, siis kindlasti tuleks vastav märge eeltäidetud lepingusse teha ja leping AS-le Veolia Keskkonnateenused tagasi postitada.

Seadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga automaatselt. Kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi jäätmete üleandmise kohustusest, ainuõigust omavale vedajale. AS Veolia Keskkonnateenused alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas meil on jäätmevaldajaga sõlmitud kirjalik leping või mitte. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve. Palume tagada lepingus märgitud kuupäeval konteinerile ligipääs, tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev, sh ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee jms.

Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki kinnistul jäätmeid, siis peab jäätmevaldaja taotlema korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist Keila Linnavalitsuselt, esitades linnale vastavasisulise avalduse.

AS-i Veolia Keskkonnateenused poolt saadetavates eeltäidetud lepingutes on kirjas iga kinnistu kohta jäätmete veokuupäevad ja veo sagedus. Palume pöörata tähelepanu lepingus kajastatud kuupäevadele, sest uue vedaja tulekuga muutuvad suure tõenäosusega senised väljakujunenud ja harjumuspäraseks saanud jäätmeveo päevad.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Keila Linnavalitsusest ja AS Veolia Keskkonnateenused klienditeenindusest. Lisaks avame Keila Linnavalitsuse ruumides Keskväljak 11 Keila linn esimesel korrusel ajutise klienditeeninduspunkti järgmistel kuupäevadel ja kellaaegadel: 
 - 11.08.2011 kell 10:00-15:00;
 - 18.08.2011 kell 10:00-15:00;
 - 25.08.2011 kell 10:00-15:00;
 - 08.09.2011 kell 10:00-15:00.

Klienditeeninduspunktis saab täpsustada lepingu tingimusi, tagastada allkirjastatud lepinguid ning esitada küsimusi korraldatud veoga seonduva kohta.

Viimased Uudised: